Uzaktan çal??ma e-ticaret firmalar? için avantajl? m??

Uzaktan çal??ma e-ticaret firmalar? için avantajl? m??

E-ticarette uzaktan çal??ma, özellikle yeni ve küçük giri?imler için etkili çözümlerden biri oldu?u gibi maliyet aç?s?ndan da önemli avantajlar sa?l?yor. Uzaktan çal??ma yöntemi ile belli bir ofis ortam?na ihtiyaç duymadan, çal??anlar diledikleri yerden i?lerini yaparak, ?irket için çal??abiliyorlar. Home office olman?n yan? s?ra uzaktan çal??ma sürecinde ekip, i? ihtiyaçlar?n? kar??layabilecek herhangi bir ortamda çal??man?n özgürlü?üne de kavu?maktalar.


Ofis ortam?ndan ba??ms?z bir ?ekilde çal??man?n getirdi?i bir tak?m avantajlar oldu?u gibi baz? dezavantajlar da bulunuyor. Peki, genel olarak bu yöntem e-ticaret firmalar? için etkili ve avantajl? bir çözüm mü?

Uzaktan çal??ma e-ticaret firmalar?na ne gibi avantajlar sa?l?yor?

Maliyetleri dü?ürür

Öncelikli olarak, bu ?ekilde çal??t???n?zda ofis masraflar?n?z? azaltm?? olursunuz. Ofis kiras?, faturalar, ofis gider ve ihtiyaçlar?, ofis kiras? için vergiler gibi birçok konuda masraflar?n?z? azaltm?? olursunuz. Bu masraflar? azaltt???n?z için de i?inize yat?r?m yapmak için elinizde daha fazla bir sermaye kalm?? olur.

E-ticaret ?irketi açabilmek için bir ?irket kurman?z ve belli bir alan? ofis olarak göstermeniz tabii ki gerekmektedir. Bu noktada da evinizin belli bir alan?n? ofis olarak gösterebilece?iniz gibi sanal ofis kiralayarak, ?irketinizi buraya da kaydettirebilirsiniz. Sanal ofislerin masraflar?, s?f?rdan bir ofis kiralamaya k?yasla daha az olaca?? için yine masraflar?n?z? dü?ürmü? olursunuz.

Çal??anlar?n?z kendi evlerinde ya da diledikleri bir mekanda çal??abilecekleri için, ekibinizin çal??mas? için belli bir alana ihtiyaç duymam?? olursunuz.

Çal??anlar?n memnuniyetini art?r?rs?n?z

Uzaktan çal??ma sürecinde, çal??anlar?n memnuniyetini de art?rm?? olursunuz. Gün içerisinde ekibinizin, istedikleri yerden çal??abilmeleri, onlara daha özgür bir çal??ma alan? sunar. Bunun yan? s?ra özellikle büyük ?ehirlerde insanlar?n i? yerlerine ula?malar? için günün birkaç saatini yolda geçirmeleri gerekti?i için, uzaktan çal??ma ekibinizin trafik stresine girmesinin de önüne geçer. Bu da daha sa?l?kl? ve verimli bir mesai sa?lar.

Trafik sorununun ortadan kalmas?n?n yan? s?ra özgür bir çal??ma imkan? sa?lamak, ekibinizin moralini yükseltece?i için, i? verimlili?ini de art?rman?z? sa?lar.

Ekibi büyütmek daha kolayd?r

Ekibinizi büyütmek istedi?inizde belli bir ofis içerisinde oldu?unuzda, bu süreç daha zorlu olacakt?r. Ofis alan?n?n büyütülmesi, ek masraflar?n da artmas?na sebep olaca?? için ekibi büyütmek daha zor bir konu olabilir. Bu noktada ofis masraflar?n? art?rmak yerine uzaktan çal??ma ile ilerlemek, masraflar? art?rmadan ekibinizi büyütme f?rsat?n? da size sunar.

Toplant? süreleri azalar?

Ekibinizle ileti?iminizi dijital kanallar üzerinden yapaca??n?z için toplant? sürelerinizi de ciddi ?ekilde k?saltabilirsiniz. Yüz yüze görü?melerde, toplant?lar genellikle daha fazla uzamaktad?r; ancak uzaktan çal??ma ile do?rudan ilgili konular konu?ulabilir ve toplant? süresi ciddi ?ekilde k?salt?labilir.

Çal??anlar?n daha sa?l?kl? olmas? sa?lan?r

Özgür bir ortamda çal??ma, aile ve sosyal çevre ile daha verimli vakit geçirmek, stressiz bir ortam ve trafikten uzaktan kalma gibi i? hayat?ndaki ki?ilerin sürekli olarak sorun ya?ad??? konular, uzaktan çal??ma sürecinde engellenebildi?i için, çal??anlar?n da daha sa?l?kl? olmalar? sa?lan?r. Çal??anlar?n daha sa?l?kl? olmalar? da i? verimlili?i ve süreklili?i için daha etkilidir.

Uzaktan çal??ma e-ticaret firmalar?na ne gibi dezavantajlar sa?l?yor?

Ekip aras?ndaki ba??n kuvvetlenmemesi

Avantajlar oldu?u gibi bir tak?m dezavantajlar da uzaktan çal???rken ortaya ç?kmakta. Bunlardan biri ekibin sürekli beraber vakit geçirmemesi, ekip çal??anlar? aras?nda bir ba??n olu?mamas?na neden olabilir. Ekibin birbirini iyi tan?mas? da do?al olarak i? verimini art?rmaktad?r; ancak bunun da belli bir çözümü bulunmakta.

Online proje yönetim araçlar? ya da online toplant?lar?n yan? s?ra haftal?k olarak yüz yüze tüm ekiple toplant? yapmak veya haftada bir günü belli bir alanda ortak çal??arak geçirmek, ekibin aras?ndaki ba?? kuvvetlendirmenizi sa?lar.

?? takibini zorla?t?rabilir

Online kanallar üzerinde çal???ld???nda ve çal??anlar sürekli etrafta olmad??? için i? takibini yapmak zorla?abilir; ancak geleneksel çal??ma yöntemleri art?k günümüzde eski etkisini kaybetmeye ba?l?yor. ?? takibinin kolayla?mas? için Slack ya da BaseCamp gibi online proje araçlar?n? kullanarak günlük olarak ekibinizin yapt??? i?leri kontrol ederek, takip edebilirsiniz.

Bunun yan? s?ra yukar?da da belirtti?imiz gibi haftada bir gün tüm ekip bir araya gelerek, önceki haftan?n de?erlendirmesini yaparak, bir sonraki haftan?n plan?n? yaparak, i? takibini de bu ?ekilde yönetebilirsiniz.

Dikkat da??t?c? konular?n artmas?

Uzaktan çal??ma sürecinde, çal??anlar?n bu çal??ma ?ekline kendilerini al??t?rmalar? gerekir. Ofis ortam?nda çal???ld???nda dikkat da??t?c? unsurlar azalm?? olur; ancak özgür bir alanda çal???rken, çal??anlar?n dikkatleri daha fazla da??labilir. Bu da i? veriminin dü?mesine neden olabilir.

Bu çal??ma ?ekli, tüm herkes için do?ru bir yakla??m de?ildir. Ekstra bir disiplin gerektirdi?i için, ekibinizi olu?tururken, özellikle disiplin ve zaman yönetimi konusunda tecrübesi olan ki?ilerle çal??maya özen göstermelisiniz.

Bunun yan? s?ra i? takibi için proje araçlar?n?n yan? s?ra yap?lacak i?ler için belli son teslim tarihleri belirleyerek, çal??anlar?n?z?n bu teslim tarihlerine uyacak ?ekilde çal??malar?n? sa?lamal?s?n?z. Yap?lacak i?ler için bu teslim tarihlerinin önceden belirlenmesi ve ekibinize düzenli olarak iletilmesi, bununla beraber ?irket içi ileti?imi güçlendirmek oldukça önemlidir.

Sonuç olarak

Home office çal??ma, tüm herkes için uygun de?ildir. Ekstra disiplin gerektiriyor olmas?n?n yan? s?ra ekibin ne s?kl?kta bir arada olmas? gerektirdi?i gibi detaylara göre de?i?iklik gösterebiliyor. Bu sebeple de bu çal??ma ?eklinin öncelikle ?irketiniz için do?ru ad?m olup olmayaca??na kendinize bakarak karar vermeniz gerekir.

Bu tür bir çal??ma ?eklini yönetebilece?inizden emin olman?z ve sonras?nda da home office çal??man?n ko?ullar?n? yerine getirebilecek bir ekip kurman?z önemlidir.

Uzaktan çal??ma ilgili s?k sorulan sorular

Uzaktan çal??ma nedir?

Uzaktan çal??ma, belli bir ofis ortam?na gerek duymadan, ekibin kendi diledikleri alanlarda çal??arak, i?lerini yapmalar? olarak özetlenebilir. ?irketler, ofis masraflar?n? azaltmak ve çal??an memnuniyetini art?rmak için uzaktan çal??may? bir süredir denemekteler.

Uzaktan çal??ma için bir ekip kurarken nelere dikkat etmelisiniz?

Bir ekip kurarken, zaman yönetimi, disiplin ve teslim tarihleri ile çal??a konusunda tecrübesi olan ki?ileri tercih etmeniz önemlidir. Ekip içi ileti?imi sa?layacak do?ru kanallar? yaratmak, çal??ma saatlerini belirlemek de bu süreçte önemlidir. 

Uzaktan çal???rken kar??la??lan problemler nelerdir?

?

Home office çal???rken ekiple ba? kuramama, disiplin, dikkat da??n?kl???, vaktin tümünü i?e ay?rma ya da i?e odaklanamama gibi sorunlar çal??anlar?n kar??s?na ç?kabilmekte.

DİĞER BLOG / DUYURU